Gi?i thi?u v? USUE trong t?m ng?n ng?

                      

??i h?c t?ng h?p kinh t? qu?c gia Ural (Ural State University of Economics - USUE) là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c kinh t? hàng ??u c?a Liên bang Nga. ?ây là trung tâm khoa h?c và giáo d?c l?n, hi?n ??i và n?ng ??ng, là cái nôi ?ào t?o t?ng l?p ?u tú v? kinh t? cho Ural và các khu v?c khác c?a Liên Bang Nga, c?ng nh? cho các n??c SNG.

Nhi?m v? ?u tiên hàng ??u c?a tr??ng là h?i nh?p vào ??i s?ng kinh t? khu v?c. ?? chu?n b? nhân l?c phù h?p cho nhu c?u s?p t?i c?a n?n kinh t?, tr??ng phát tri?n và th?c hi?n nhi?u ch??ng trình ?ào t?o ??c ?áo. ?? nâng cao ch?t l??ng và hi?u qu? giáo d?c, USUE thành l?p m?t s? khoa c? b?n, h?p tác v?i các doanh nghi?p l?n và các c? quan nhà n??c. Các ??n v? s? d?ng lao ??ng ?ánh giá r?t cao ch?t l??ng ?ào t?o chuyên gia c?a tr??ng, h? là nh?ng chuyên gia có trình ?? cao trong l?nh v?c kinh t?, tài chính, qu?n tr? & kinh t? khu v?c và ?ô th?, công ngh? th?c ph?m, th??ng ph?m h?c, d?ch v? và du l?ch.

Trong h?n 54 n?m ho?t ??ng, tr??ng ?ã ?ào t?o 189.000 chuyên gia. Hi?n nay h?n 15 500 sinh viên (t?t c? các lo?i hình ?ào t?o) ?ang ???c dìu d?t d??i s? h??ng d?n c?a 600 gi?ng viên.

M?t s? thành tích c?a tr??ng trong vài n?m tr? l?i ?ây:

  • ??ng ??u v? t? ch?c các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c cho sinh viên trong các tr??ng ??i h?c Liên bang Nga t?i các cu?c thi dành cho các nhà kinh t? và tài chính c?a ?oàn thanh niên;
  • ??ng th? chín trong s? các tr??ng ??i h?c t?nh Sverdlovsk v? s? l??ng bài báo ??ng trên các t?p chí qu?c t? (Ch? s? trích d?n Khoa h?c Nga RSCI);
  • ??ng th? chín trong s? các tr??ng ??i h?c t?nh Sverdlovsk v? ch? s? H-index c?a tr??ng ??i h?c;
  • ??ng th? 326 v? s? l??ng bài báo trong vòng 05 n?m qua trong s? 10.745 t? ch?c v? Ch? s? trích d?n khoa h?c Nga c?a th? vi?n ?i?n t? khoa h?c Nga (RSCI);
  • ??ng th? 541 v? s? l??ng trích d?n trong vòng 05 n?m qua trong s? 10.745 t? ch?c v? Ch? s? trích d?n khoa h?c Nga c?a th? vi?n ?i?n t? khoa h?c Nga (RSCI); 

Tr??ng có b?n h?c vi?n: H?c vi?n Kinh t?, H?c vi?n Tài chính và pháp lu?t, H?c vi?n Th??ng m?i, công ngh? th?c ph?m và d?ch v?, H?c vi?n Qu?n lý và Công ngh? thông tin.

H?c vi?n Kinh t? chuyên ?ào t?o nhân l?c trong l?nh v?c quan h? kinh t? qu?c t?, th??ng m?i qu?c t?, phân tích h? th?ng kinh t?, h? th?ng kinh t? qu?c dân. 

H?c vi?n Tài chính và pháp lu?t là Trung tâm ?ào t?o chuyên gia trong các l?nh v?c tài chính, ngân hàng, l?u thông ti?n t?, pháp lu?t, k? toán, ki?m toán, thu?, ??u t? và th? tr??ng ch?ng khoán.

H?c vi?n Th??ng m?i, công ngh? th?c ph?m và d?ch v? ?ào t?o các chuyên gia có kh? n?ng thi?t k? các doanh nghi?p l?n nh? trong ngành công nghi?p th?c ph?m, d?ch v? ?n u?ng và l?nh v?c d?ch v?; làm vi?c trong l?nh v?c th??ng m?i, h?i quan, kinh doanh du l?ch, khách s?n, c?ng nh? th??ng m?i và d?ch v? logistics.

H?c vi?n Qu?n lý và Công ngh? thông tin ?ào t?o nhân l?c làm trong ngành qu?ng cáo, ti?p th?, công ngh? thông tin, tr? thành ch? doanh nghi?p và cán b? nhà n??c. H?c vi?n ?ào t?o c? hai h??ng chuyên môn r?ng c?ng nh? chuyên môn sâu. Sinh viên t?t nghi?p t? H?c vi?n làm vi?c trong l?nh v?c thông tin t?i các doanh nghi?p l?n nh?, trong các c? quan chính quy?n ??a ph??ng và khu v?c.

??i h?c t?ng h?p kinh t? qu?c gia Ural ho?t ??ng theo h? th?ng giáo d?c nhi?u c?p. Tr??ng không ch? ?ào t?o c? nhân và th?c s?, mà còn ?ào t?o cán b? khoa h?c theo ch??ng trình nghiên c?u sinh ti?n s? và ti?n s? khoa h?c. Giáo d?c sau ??i h?c là m?t trong nh?ng ??nh h??ng phát tri?n chi?n l??c c?a USUE. Tr??ng ?ã tích l?y ???c r?t nhi?u kinh nghi?m qu?n lý c?ng nh? t? v?n cho các thí sinh thu?c các trình ?? h?c thu?t khác nhau, thành l?p các tr??ng phái khoa h?c trong nhi?u l?nh v?c (kinh t? h?c, hóa h?c, công ngh?, xã h?i h?c). N?m 2017, USUE và SUSU ?ã cùng thành l?p H?i ??ng lu?n v?n D 999.118.02 theo chuyên ngành khoa h?c "Kinh t? và qu?n lý kinh t? qu?c dân (marketing, qu?n lý) (khoa h?c kinh t?)" và "Tài chính, l?u thông ti?n t? và tín d?ng (khoa h?c kinh t?)”

Nh? cân b?ng gi?a nghiên c?u khoa h?c và ?ào t?o, USUE dành chi?n th?ng t?i r?t nhi?u cu?c thi khác nhau và nh?n ???c các kho?n tài tr? ?? phát tri?n m?t lo?t các tr??ng phái khoa h?c có n?n t?ng nghiên c?u khoa h?c nghiêm túc. Bên c?nh ?ó, k? t? n?m 2011 USUE tích c?c tham gia phong trào k? n?ng chuyên nghi?p WorldSkills t?i Urals. Nh? v?y, n?m nay ??i thi c?a tr??ng tham gia thi l?nh v?c "Kinh doanh" và giành quy?n l?t vào chung k?t gi?i vô ??ch Qu?c gia l?n th? V "Chuyên gia tr? - 2017» (WorldSkills Russia - WSR).

?? ?ào t?o trình ?? trung c?p ngh?, Tr??ng ??i h?c t?ng h?p kinh t? qu?c gia Ural m? m?t tr??ng cao ??ng riêng. Tr??ng ???c thành l?p nh?m m?c ?ích ?ào t?o các chuyên gia b?c trung – ng??i lao ??ng trong l?nh v?c kinh t? và qu?n lý, d?ch v? & du l?ch và d?a trên quan ni?m h?c t?p su?t ??i "ph? thông - cao ??ng – ??i h?c".  Ngoài ra, tr??ng c?ng tích c?c phát tri?n các ch??ng trình giáo d?c b? sung, thông tin chi ti?t vui lòng xem t?i ?ây.

USUE tham gia tích c?c và ???c xem là trung tâm c?a các s? ki?n th? thao qu?c t?. Xin ???c nh?c l?i, tr??ng dành chi?n th?ng trong cu?c thi toàn Nga c?a Hi?p h?i các câu l?c b? th? thao sinh viên Nga (ASSK Nga) và nh?n ???c gi?y ch?ng nh?n nh? xây d?ng sân ch?i ngoài tr?i "Studzacheta ASSK Nga”. Ngoài ra, tr??ng s? xây d?ng m?t sân v?n ??ng ?a ch?c n?ng g?n ký túc xá trên ???ng Umeltsev.

Các sinh viên - v?n ??ng viên c?a USUE dành thành tích cao trong nhi?u cu?c thi ? các c?p ?? khác nhau: bóng chuy?n, bóng r?, tr??t b?ng, leo núi, du l?ch th? thao, c? nh?y, c? t?, bóng bàn và c?u lông. Hàng n?m, các cu?c thi th? thao l?n ch? y?u ? các môn th? thao dân t?c ???c t? ch?c trong khuôn kh? Di?n ?àn Kinh t? Á Âu dành cho thanh niên.

Tr??ng m? r?ng h?p tác qu?c t? trong khuôn kh? ngu?n l?c th?ng nh?t to l?n c?a nhi?u n??c khác nhau - Di?n ?àn Kinh t? Á Âu dành cho thanh niên.  ?ây là n?i di?n ra các cu?c th?o lu?n v? xu h??ng hi?n t?i c?a n?n kinh t? qu?c gia và kinh t? th? gi?i, phong trào thanh niên qu?c t?, là di?n ?àn ?? nh?ng ng??i tr? tu?i có sân ch?i chung b?c l? quan ?i?m và ti?ng nói c?a mình d??i s? b?o tr? c?a USUE và s? h? tr? c?a các c? quan chính ph? Nga, c?ng nh? các t? ch?c chính tr?, xã h?i và v?n hóa dân t?c thanh niên qu?c t? ho?t ??ng t?i h?n 70 qu?c gia.  Di?n ?àn Kinh t? Á Âu dành cho thanh niên (Eurasia-Forum) b?t ??u ???c t? ch?c vào n?m 2009 v?i Tranh tài kinh doanh qu?c t? "SCO 2039", trò ch?i này thu hút s? tham gia c?a sinh viên ??n t? 11 qu?c gia thu?c T? ch?c H?p tác Th??ng H?i. Trong th?i gian di?n ra di?n ?àn có s? tham gia c?a h?n 15.000 thanh niên thông minh, n?ng ??ng và có chí h??ng t? 66 khu v?c c?a Liên Bang Nga và 73 qu?c gia trên th? gi?i. ?? bi?t thêm thông tin v? di?n ?àn, xin vui lòng truy c?p website.

Tr??ng tham gia tích c?c vào các ch??ng trình trao ??i sinh viên qu?c t? c?ng nh? thúc ??y các m?i quan h? h?p tác qu?c t?. H?n 300 sinh viên n??c ngoài b?c ??i h?c, th?c s?, nghiên c?u sinh ti?n s? và ti?n s? khoa h?c ??n t? 30 qu?c gia châu Phi, châu Âu, Trung ?ông, châu Á và SNG ?ã t?ng h?c t?p t?i tr??ng. 23 nhà khoa h?c ??n t? Anh, Pháp, ??c, M?, C?ng hòa Séc, Trung Qu?c, Ecuador, Benin, Guinea Xích ??o và các qu?c gia khác ???c trao h?c hàm Giáo s? danh d? c?a USUE.

H?c t?p t?i USUE không ch? giúp nâng cao ki?n th?c, mà còn là c? h?i t?t ?? xây d?ng các m?i quan h? ? c? c?p khu v?c và qu?c t?. T?t c? nh?ng ai ?ã t?ng h?c t?p d??i mái tr??ng này ??u nh? v? nh?ng n?m tháng sinh viên c?a mình v?i lòng bi?t ?n.

Tr??ng có H?i c?u sinh viên USUE. ?ây là m?t t? ch?c phi l?i nhu?n ???c thành l?p v?i m?c ?ích phát tri?n giáo d?c, khoa h?c và v?n hóa c?a tr??ng, có s? m?nh tr? thành c?u n?i gi?a sinh viên, c?u sinh viên và nhà tr??ng. H?i giúp thi?t l?p m?i liên h? không chính th?c gi?a m?i ng??i, góp ph?n nâng cao trình ?? kinh doanh và chuyên môn c?a các thành viên. Nh? s? giúp ?? c?a H?i, các v?n ?? v? khoa h?c, giáo d?c, nâng cao ki?n th?c ???c gi?i quy?t, v?n hóa truy?n th?ng t?t ??p c?a tr??ng ???c b?o t?n, phát huy, H?i giúp uy tín c?a tr??ng USUE v??n xa không ch? trong n??c mà còn trong các c?ng ??ng th? gi?i.

Ch?t l??ng giáo d?c t?i USUE ???c công nh?n b?i r?t nhi?u nghiên c?u. Ví d?, USUE 03 n?m li?n ??ng ??u danh sách tr??ng ??i h?c cung c?p các chuyên gia ??t giá nh?t th? tr??ng lao ??ng Yekaterinburg theo ?ánh giá c?a t?p chí "Delovoi kvartal", và ???c x?p h?ng trong s? các tr??ng ??i h?c t?t nh?t ? Nga (v? trí th? 14) theo m?c l??ng c?a sinh viên t?t nghi?p trong l?nh v?c Kinh t? và Tài chính theo s? li?u c?a c?ng thông tin SuperJob.

??i h?c t?ng h?p kinh t? qu?c gia Ural (Ural State University of Economics - USUE) l? m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c kinh t? h?ng ??u c?a Li?n bang Nga. ??y l? trung t?m khoa h?c v? gi?o d?c l?n, hi?n ??i v? n?ng ??ng, l? c?i n?i ??o t?o t?ng l?p ?u t? v? kinh t? cho Ural v? c?c khu v?c kh?c c?a Li?n Bang Nga, c?ng nh? cho c?c n??c SNG.